I. Informacje ogólne
Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu e-poradyzdrowotne.pl („Serwis”) jest Krajowy Instytut Ziołolecznictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie („Administrator”). 

Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Dane Osobowe”) i przetwarzania danych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”). 

Celem niniejszej polityki jest udzielenie Użytkownikowi pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych, w tym w zakresie pozwalającym skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów Rozporządzenia w związku z przetwarzaniem tych danych. 

Administrator przedstawia poniżej informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu („Użytkownik”), jak dba o ich bezpieczeństwo i komu je udostępnia. 

II. Zbieranie Danych Osobowych Użytkowników
Przedsiębiorca przetwarza z Dane Osobowe Użytkowników, korzystających z Serwisu oraz zapisanych do Usługi Newsletter świadczonej przez Administratora.

III. Dane Administratora
Administratorem Danych Osobowych jest Krajowy Instytut Ziołolecznictwa sp. z o.o. ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000635921. Kapitał zakładowy 58 800,00 zł.  NIP:5242808211, REGON:365370642.

IV. Kontakt z Administratorem
Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Administratorem:
(i) za pomocą poczty e-mail: kontakt@e-poradyzdrowotne.pl;
(ii) pisemnie na adres: Krajowy Instytut Ziołolecznictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa.

V. Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora
Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:

  • a) świadczenia Usługobiorcy Usługi Bezpłatny Newsletter zgodnie z Regulaminem Usługi Bezpłatny Newsletter, z którym można zapoznać się

TUTAJ

  • – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa o świadczenie Usługi Bezpłatny Newsletter drogą elektroniczną zawarta z Administratorem poprzez akceptację przez Użytkownika Regulaminu;
  • b) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego – przeprowadzenie procesu reklamacyjnego wymaga podania przynajmniej adresu e-mail Użytkownika, jeżeli jest to inny adres e-mail niż ten podany przy zapisie do Usługi Bezpłatny Newsletter,
  • c) jeżeli Usługobiorca wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Usługobiorcy albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów lub usług oferowanych przez partnerów Administratora, w tym ofert promocyjnych, wskazanych każdorazowo w formularzu zgody – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili, przy czym przetwarzanie danych Użytkownika przed cofnięciem zgody będzie zgodne z prawem,
  • d) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Serwisu,
  e) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia, oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez zgody Użytkownika, która wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub istotnie na niego wpływa.

Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z prawem, zbierane w konkretnych, zgodnych z prawem celach i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator zbiera jedynie dane niezbędne do realizacji celów przetwarzania Danych Osobowych.

VI. Informacja o obowiązku podania Danych Osobowych.
W celu zapisu do Usługi Bezpłatnego Newslettera Usługobiorca podaje adres poczty elektronicznej e-mail. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do Usługi Bezpłatnego Newslettera.

Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej partnerów Administratora na podany adres e-mail lub podany nr telefonu. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych prowadzonego przed jej odwołaniem.

VII. Informacja o udostępnianiu Danych Osobowych
Administrator będzie udostępniał Dane Osobowe Użytkownika podmiotom, z którymi współpracuje przy prowadzeniu Serwisu, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podwykonawcom w zakresie świadczenia Usługi Bezpłatny Newsletter oraz innym partnerom handlowym w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu (m.in. Krajowemu Instytutowi Ziołolecznictwa sp. z o.o. w zakresie obsługi e-mail i marketingowej). Udostępnienie Danych Osobowych nastąpi na podstawie umowy powierzenia zawartej zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

VIII. Okres przetwarzania Danych Osobowych
Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane w okresie niezbędnym do świadczenia Usługi Bezpłatny Newsletter, a także realizacji roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora. W razie rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi Bezpłatnego Newslettera podany przez niego adres e-mail zostanie usunięty listy subskrybentów Newslettera.

IX. Zabezpieczanie Danych Osobowych
Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takie jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.

X. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych
Na zasadach określonych w Rozporządzeniu Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Usługobiorcy przysługuje również prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Zgłoszenia żądania wykonania ww. praw można dokonać kontaktując się z Administratorem zgodnie z pkt IV powyżej.

XI. Termin odpowiedzi na zgłoszenie realizacji prawa
Administrator podejmuje działania, aby jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Użytkownika żądania realizacji praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania w tym zakresie. W każdym wypadku Użytkownik powinien otrzymać od Administratora odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania Użytkownika. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o wydłużeniu terminu, nie dłużej niż o kolejne 60 dni, i wyjaśni przyczyny opóźnienia

W razie wątpliwości co do uprawnienia Użytkownika do zgłoszenia danego żądania, Administrator może zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

XII. Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie uznania przez Użytkownika, że Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XIII. Informacje o wykorzystaniu w Serwisie plików cookies

  • 1. Rodzaje wykorzystywanych plików „cookies”:
   • 1) Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i m.in. zoptymalizować działanie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   • 2) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    • a)

Cookies sesyjne

    • : są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
    • b)

Cookies trwałe

    • : są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania przez Użytkownika lub ich wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

3) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies

2. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w następujących celach:

1) Optymalizacji ustawień Serwisu i korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
4) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
5) zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności działania Serwisu.

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:

   • 1) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
   • 2) prezentowania treści dostosowanych do dotychczasowego sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika,

4. Określenie przez Użytkownika warunków wprowadzania plików “cookies”

   • 1) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   • 2) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   • 3) Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Warszawa, dnia 2.10.2020 r.