Regulamin “Usługi Bezpłatny Newsletter”

I. Definicje:
1) Serwis – serwis internetowy E-poradyZdrowotne.pl zlokalizowany w domenie https://e-poradyzdrowotne.pl/,

2) Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 123),

3) Usługodawca – spółka Krajowy Instytut Ziołolecznictwa sp. z o.o. ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000635921. Kapitał zakładowy 58 800,00 zł.  NIP:5242808211, REGON:365370642, prowadząca Serwis i świadcząca usługi drogą elektroniczną opisane w niniejszym Regulaminie,

4) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,

5) Usługa Bezpłatny Newsletter – świadczone przez Usługodawcę dostarczania Usługobiorcom wiadomości e-mail zawierających informacje o tematyce zdrowia, odżywiania, suplementacji oraz informacje handlowe w rozumieniu Ustawy,

6) Umowa – umowa o świadczenie Usługi Bezpłatny Newsletter, zawarta na podstawie Ustawy oraz niniejszego regulaminu

7) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę Usługi Bezpłatny Newsletter,

8) Newsletter – wiadomość e-mail dostarczana Usługobiorcom przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usługi Bezpłatny Newsletter, zawierającej informacje o tematyce zdrowia, odżywiania, suplementacji oraz informacje handlowe o towarach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, jak również informacje o treściach dostępnych w Serwisie,

9) Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

10) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, której dane dotyczą,

11) Administrator – Krajowy Instytut Ziołolecznictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa

II. Kontakt z Usługodawcą
Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą:

  • (i) za pomocą poczty e-mail: kontakt@e-poradyzdrowotne.pl
  • (ii) pisemnie na adres:Krajowy Instytut Ziołolecznictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa.

III. POSTANOWIENIE OGÓLNE – CHARAKTER ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W ramach Usługi Bezpłatny Newsletter Usługodawca będzie dostarczał Usługobiorcy wiadomość Newsletter zawierający:

  • a) Artykuły o tematyce zdrowia, odżywania i suplementacji.
  b) Informacje handlowe o towarach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub za pośrednictwem Usługodawcy przez jego partnerów handlowych.

2. Zarówno treści zamieszczone w Serwisie, jak i treść Newslettera dostarczana Usługobiorcy w ramach świadczonej przez Usługodawcę Usługi Bezpłatny Newsletter ma wyłącznie informacyjny i marketingowy charakter i przy jej wykonaniu Usługodawca nie prowadzi porad lekarskich, jak również nie ma żadnych intencji świadczenia takich porad.

3. Usługodawca zaleca, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji opisanej na stronach Serwisu lub w Newsletterze Usługobiorca skonsultował się z lekarzem, lub odpowiednim terapeutą.

4. Usługodawca nie odpowiada za niezawodność, skuteczność ani za prawidłowe skorzystanie przez Usługobiorcę z treści dostarczonych Usługobiorcy w ramach Usługi Bezpłatny Newsletter, jak również za jakiekolwiek problemy zdrowotne Usługobiorcy, które mogą wystąpić po skorzystaniu przez Usługobiorcę z informacji zawartych w Serwisie lub w Newsletterze.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA
1. W ramach Usługi Bezpłatny Newsletter Usługodawca dostarcza Usługobiorcom na podany przez nich adres e-mail treści zawarte w Newsletterze.

2. Usługodawca wskazuje następujące warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • a) dostęp do sieci Internet
  • b) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Chrome, FireFox lub podobne),
  c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do:

  • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  b) korzystania z Usługi Bezpłatny Newsletter w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.

4. Zarówno treści zawarte w Serwisie oraz w Newsletterze podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1191). Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z przedmiotowych treści wyłącznie na użytek osobisty, bez uprawnienia do wykorzystania komercyjnego.

V. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPŁATNY NEWSLETTER
1. Usługa Bezpłatny Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na postawie przepisów Ustawy i umowy zawartej między Usługodawcą i Usługobiorcą poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Usługobiorcą może być pełnoletnia osoba fizyczna.

3. W celu zapisu do Usługi Bezpłatny Newsletter Usługobiorca podaje adres e-mail we wskazanym przez Usługodawcę formularzu, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego Regulaminu, o czym Usługobiorca jest informowany przed udostępnieniem adresu e-mail

4. Informacje podane przez Usługobiorcę przy zapisie do Usługi Bezpłatny Newsletter w Serwisie powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usługi Bezpłatny Newsletter w przypadku, gdy podane dane nieprawdziwe.

5. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z Usługi Bezpłatny Newsletter:

  • a) Przesyłając oświadczenie o rezygnacji z Usługi Bezpłatny Newsletter na adres e-mail:

kontakt@e-poradyzdrowotne.pl

  • – takie oświadczenie będzie skutkowało wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usługi Bezpłatny Newsletter ze skutkiem natychmiastowym,
  • b) Klikając w link dezaktywacyjny zawarty w każdym Newsletterze, który ma skutek wypowiedzenia Umowy zawartej przez akceptację Regulaminu,
  • c) korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się

TUTAJ

  . Usługobiorca nie jest zobowiązany do podawania powodów rezygnacji z Usługi Bezpłatny Newsletter, jednak podanie takich powodów pozwoli Usługodawcy podjąć działania polegające na ulepszeniu zasad świadczenia Usługi Bezpłatny Newsletter oraz treści przesyłanych w ramach Newslettera.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące Usługi Bezpłatny Newsletter mogą być składane poprzez przesłanie wiadomości reklamacyjnej na następujący adres e-mail Usługodawcy: kontakt@e-poradyzdrowotne.pl.

2. Przesyłając wiadomość reklamacyjną Usługobiorca powinien wskazać w temacie tej wiadomości, że dotyczy ona reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

3. Wiadomość reklamacyjna Usługobiorcy powinna zawierać krótki opis reklamacyjny.

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku procesu rozpatrywania reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty e-mail.

VII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
1. Usługodawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy, Serwis może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Usługobiorca pliki cookies, które nie są składnikiem Usługi Bezpłatny Newsletter.

2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca może skontaktować się z Administratorem korzystając z formularza kontaktowego zlokalizowanego TUTAJ lub korzystając z następujących danych kontaktowych Administratora: ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa lub e-mail: kontakt@e-poradyzdrowotne.pl.

4. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane w następującym zakresie:

  • a) w celu świadczenia Usługobiorcy Usługi Bezpłatny Newsletter – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu;
  • b) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego – przeprowadzenie procesu reklamacyjnego wymaga podania przynajmniej adresu e-mail Usługobiorcy, jeżeli jest to inny adres e-mail niż ten podany przy zapisie do Usługi Bezpłatny Newsletter,
  • c) jeżeli Usługobiorca wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Usługobiorcy albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży przez partnerów Administratora, w tym ofert promocyjnych, wskazanych każdorazowo w formularzu zgody – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili,
  • d) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Usługobiorcy Serwisu,
  e) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

5. W celu zapisu do Usługi Bezpłatny Newsletter Usługobiorca podaje adres poczty elektronicznej e-mail. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do Usługi Bezpłatny Newsletter. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji Usługi Bezpłatny Newsletter. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Usługobiorcy podmiotom, z którymi współpracuje przy prowadzeniu Serwisu, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, partnerom handlowym w niezbędnym do prowadzenia Serwisu. Powierzenie danych osobowych Usługobiorcy innym podmiotom nastąpi na podstawie umowy powierzenia zawartej zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

7. Przekazane przez Usługobiorcę dane będą przetwarzane w okresie niezbędnym do świadczenia Usługi Bezpłatny Newsletter, a także realizacji roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora. W razie rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi Bezpłatny Newsletter podany przez niego adres e-mail zostanie usunięty listy subskrybentów Newslettera.

8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.

9. Na zasadach określonych w Rozporządzeniu Usługobiorcy przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Usługobiorcy przysługuje również prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

10. Dane Usługobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Informacje o wykorzystaniu przez Usługodawcę plików cookies zawarto w Polityce Prywatności Serwisu, z którą można zapoznać się TUTAJ.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i skorzystanie z Usługi Bezpłatny Newsletter.

2. Każdy Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem przed rejestracją w Serwisie.

3. Usługodawca może dokonać zmian w Regulaminie w każdym czasie, przy czym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy o świadczenie Usługi Bezpłatny Newsletter zawarte przed dokonaniem zmian. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Usługobiorca, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian może zrezygnować z Usługi Bezpłatny Newsletter w każdym czasie.

Warszawa, dnia 2.10.2020 r.